# Team Name (Players) Captain Vice Captain Home Ground
1
Aq CA (18)
2
Bjss Master Blaster (16)
VIJAY UNNI SURESH UNNI Verified
3
Bjss Rhinos (18)
LOKMAN NUR HAKIM SAHAR Verified
4
Cfi (21)
5
Scfi (19)
Sudhakar Rahul Raj